Sathya Sai Babas store overdrivelser - 'tallmagien' Sathya Sai Baba's huge exaggerations - or the "numbers game"

Indian Express-gruppens tidligere sjefsredaktøren, V.K. Narasimhan (VKN), var en sannhetssøker både av verdslige fakta og åndelig innsikt, med en kritisk sans og høy standard, i hvert fall ikke overgitt til naive fordommer, forhastede konklusjoner, eller overdrevne rapporter. Som jeg ble kjent med ham i ulike situasjoner, kom jeg til å betrakte hans oppfatninger som svært stor grad troverdig, ikke minst fordi - til tross for alle de gode følelser i mye Sai Baba virksomhet, bar han alltid tvil om hans mer ekstravagante påstander. Selv om han sjelden nevnte det i offentligheten, var det han som utpekte for meg gjentatte ganger hvordan Sai Baba overdriver tall vilt.

Sathya Sai Baba hadde spådd at det ville være 3-4 millioner besøkende på hans 70-årsdag, sa VKN til meg på forhånd. Ashram ingeniøren, Mr. Ashoka, fortalte en norsk ingeniør (Mr. Terje Nedland, som jeg kjente godt og som planla et vannprosjekt for ashramet) at han beregnet hele overnatting fasilitetene på ashram og Puttaparthi til enhver tid (i 1995) var på mindre enn 50,000 personer. Om lag 250.000 maksimalt kan innta Hillview Stadium, der hele folket var til stede på de viktigste seremoniene. Ashramet var som tom. Selv når store områder med telt leir regnskapsføres, regnes tallet på 500,000 personer for å være mye større enn hadde vært til stede i området på fødselsdagen. En amerikansk venn, Robert Bruce, som jeg har kjent i årevis, ble fortalt av Sai Baba i et kort intervju etter feiringen at det hadde blitt 3 millioner mennesker til stede! Andre rapporterte lignende uttalelser av Sai Baba. (Noen, ute av stand til å få tallene hans til å gå opp, hevdet at - "siden Swami aldri tar feil!" - var dette kanskje ment å omfatte ånder på besøk til Gud. Grunnlaget for dette var Sai Baba egen erklæring om dette på et tidligere stor evenement). Når jeg spurte VKN etter en klargjøring, svarte han, "Swami multipliserer alltid disse tallene med ti." Han var godt plassert til å vite, om noen var det! I det foregående året til hans 1995 bursdag bonanza, hadde Sai Baba fortalte et intervjugruppe at det ville bli 7000 japansk der, men faktum var at det registrerte antallet var 75! En gruppe fra New Zealand ledet av Mr. Arthur Hillcoat ble informert av Sai Baba at han ville ha 5000 service arbeidere (Seva Dals) fra sitt land til stede i 1996 ved Birthday. Men på 70. årsdagen, var den største utenlandske kontingenten, derimot, fra USA - på bare 750 personer i alt. (Også hørte jeg at Mr. Hillcoat rapporterte at Baba fortalte dem at strålingsforurensning fra franske prøvesprengninger ville føre til store ødeleggelser, økologiske ødeleggelser og dødsfall i NZ og andre steder tusenvis av miler unna. Dette har tydeligvis ikke skjedd såvidt en kan vite).

Ashramets overnattingskontor, som håndterer passet til enhver utenlandsk besøkende, uttalte etter bursdagen at det hadde vært totalt 8000 delegater fra 137 land. Dette var hele antallet utenlandske besøkende, enten troende eller ikke: alle var gitt status som "delegater ', selv bare turister og nysgjerrige skeptikere. Min kone og jeg måtte dele rom med et par, en av dem hadde aldri engang hadde gått til darshan (for å se på SB) en eneste gang! Figuren på 3 millioner besøkende ofte ble gjentatt, fordi det kom fra Sai Baba selv både før og etter arrangementet (fra pålitelige venner som han sa dette i intervjuer). Likevel beregnet på teknisk grunnlag av ashramet ingeniør, Mr. Ashoka, ikke mer enn maksimalt 300 000 var til stede i hele området til enhver tid, noe også bekreftet ved å beregne størrelsen på Hillview Stadium, noe som var ikke engang helt full selv på de største åpningsseremonien, som bildene viser. Dette var ingen isolert tilfelle av en slik multiplikasjon av SB, for VKN fortalte meg alle viktige bursdagstall hadde vært veldig overdrevet.

En annen hendelse blant flere andre var i 1990, når Dr. Samuel Sandweiss hadde forsøkte å interesse 120 russiske psykiatere i å komme til Prashanthi. Bare 12 faktisk planlagte å komme, men selv ikke alle nådde frem. De 12 russere (på offisielt Statsbesøk i India) som hadde ønsket å komme ble stoppet i Delhi, fordi de ikke ville godta den vanlige turist visa de ble tilbudt, for - å bli invitert som delegater til en indisk psykiatriske konferanse - de ventet offisielle behandling i stedet. Men, etter å ha hørt om de 12 psykiatere fra Sandweiss i intervjuet rommet, kunngjorde Swami (untefor på verandaen foran studentene og andre) at 120 russere var på vei til å se ham. VKN hørt Dr. Sandweiss fortelle Sai Baba om feilen hans, og SB ble veldig sint på ham og ba ham forlate ashramet umiddelbart og dra tilbake til USA. Dette ble spilt sterkt ned av alle som hørte det, som gjøres vanligvis av alle som er på innsiden.

Det er en rekke av runde tall stadig gjentas. Først ble det tale ome 6000 landsbyer, så 60 000 landsbyer. (Faktisk, spillte hele landsbyerfornyelse programmet etterhvert fallit). De '6 millioner tilhengere' av Sai Baba i 1970, ble senere gjentatte ganger endret til 'rundt 60 millioner'. Nå ser man ofte 300 millioner og til og med 600 millioner som en offisiell estimat på tilhengerne av Sathya Sai Baba!

Gjentatte besøk til ashramer under 16 år aldri ga meg den forstand at dette var en bevegelse med flere millioner. Jeg så mange, mange av de samme ansikter om og om igjen, og sjelden kunne jeg telle mer enn 4 tusen personer på normal darshan dager, selv i 1990-tallet. Merknad: Se den offisielle Sanathana Sarathi Nov-Des 199 - foto av 70-årsdag publikum i Hillview Stadium. Dette stadion inneholdt nesten alle i hele området på den tiden den ble tatt (jeg dro tidlig, og så hvor få mennesker ble igjen i Puttaparthi landsbyen, mens ashramet var nesten øde). Om en sammenligner denne med et bilde av det samme året med to millioner pilegrimer til Mekka, (eg. eksempel ble distribuert av Reuters rundt 20/2/02), innser man at Prashanthi mengden er ca. en-tiondedel av dette. Ingen panoramautsikt bilder av 70-årsdag folkemengden viser ikke mer enn ca. 200 000 mennesker.

Videre kan alle som følge nyhetene på TV vil kanskje kunne husker at pavens send-off fra Polen i august, ble 2002 fulgt av en offisiell telling av tre millioner mennesker. Alle kan veldig lett se at det absolutt gigantiske publikum dette utgjør - som kunne bare sees delvis på skjermen - var langt, langt høyere enn antall personer i Hillview Stadium for SBs største bursdag ennå, den 70nde. Den var mye fotografert for å gi en følelse av et mangfold.

The ex-editor-in-chief of the Indian Express group, V.K. Narasimhan (VKN), was a truth-seeker both of worldly facts and spiritual insight, with a critical sense and high standards, certainly not given to naive judgements, hasty conclusions, or exaggerated reports. As I got to know him in various situations, I came to regard his perceptions as very largely credible, not least because - despite all the good sense in many of Sai Baba's activities, he always harboured doubts about his more extravagant assertions. Though he seldom mentioned it in public, it was he who pointed out to me that SB repeatedly exaggerates figures wildly.

On the 70th birthday Sathya Sai Baba had predicted that there would be 3 to 4 million visitors, said VKN to me beforehand. The ashram engineer, Mr. Ashoka, told a Norwegian engineer (Mr. Terje Nedland, who I knew well and who was planning an ashram water project) that he calculated that, at any one time, the entire accommodation facilities of the ashram and Puttaparthi in (1995) were less than 50,000 persons. About 250,000 maximum can occupy the Hillview Stadium, where the entire crowd was present at the main ceremony. The ashram was as empty. Even when largish areas with tents and outside camps are accounted for, the figure of 500,000 persons is reckoned to be much greater than had been present in the area on the Birthday. An American friend, Robert Bruce, who I have known for years, was told by Sai Baba in a brief interview after the celebrations that there had been 3 million persons present! Others reported similar statements by Sai Baba. (Some, unable to make his figures add up, argued that - "since Swami is never wrong" - this perhaps was intended to include disembodied souls visiting God! The basis for this was Sai Baba's own statement to that effect at a previous large celebration). When I asked VKN for clarification, he replied, "Swami always multiplies these numbers by ten." He was well placed to know, if anyone was!

In the period preceeding the 1995 birthday bonanza, Sai Baba had told one interview group that there would be 7,000 Japanese there, but in fact the registered number was 75! A group from New Zealand led by Mr. Arthur Hillcoat were informed by Sai Baba that he wanted 5,000 service workers (Seva Dals) from their country present in 1996 at the Birthday. But at the 70th birthday, the biggest foreign contingent, however, came from the USA – 750 persons in all. (I then heard Mr. Hillcoat also tell that Baba told them that radiation pollution from French nuclear tests would cause great havoc, ecological destruction and deaths in N.Z. and other places thousands of miles distant. This has most evidently not occurred).

The ashram accommodation office, which handles the passposts of every foreign visitor, stated after the birthday event that there were at total of 8,000 delegates from 137 countries. This was the total number of foreign visitors registered at the ashram, whether believer or not: all were freely given the status of 'delegates', even mere tourists and inquisitive sceptics.

My wife and I had to share a room with a couple, one of whom never even went to darshan (to look at SB) even once! The figure of 3 million visitors was frequently repeated, because it came from Sai Baba himself both before and after the event (from reliable friends whom he told this in interviews). Yet estimated on a technical basis by the ashram engineer, Mr. Ashoka, no more than a maximum of 300,000 were present in the entire area at any one time, a fact also verified by calculating the size of the Hillview Stadium, which was not even entirely full even at the main opening ceremony, as photos show. This was no isolated case of such multiplication by Sathya Sai Baba, for VKN told me all important birthday attendance figures had been hugely overblown.

Another incident involving multiplication was in 1990, when Dr. Samuel Sandweiss had tried to interest 120 Russian psychiatrists in Delhi to come to Prashanthi. Only 12 had actually planned to come, though even they did not all arrive. The 12 Russians (on an official State visit in India) who had wanted to come were stopped in Delhi because they would not accept the ordinary tourist visas they were offered, for - being invited delegates to an Indian psychiatric conference - they were expecting official treatment instead. However, after hearing of these 12 psychiatrists from Sandweiss in the interview room, Swami himself announced on the porch outside to students and others that 120 Russians were coming to see him. VKN heard Dr. Sandweiss tell SB of his mistake, and SB became very angry with him and told him to leave the ashram immediately and return to the USA. This was hushed up by all who heard it, as is usually done by those who are 'in the know'.

There are a number of round figures constantly repeated. The supposed 6,000 villages, then the 60,000 villages. (In fact, the entire village regeneration programme fell into total decline.) The 6 million devotees of Sai Baba in the 1970s, was later repeatedly restated as 'around 60 million'. Now one often sees 300,million and even 600 millions as an official estimate of followers of Sathya Sai Baba!

Repeated visits to the ashrams during 16 years never gave me the sense that this was a movement with several millions, I saw many, many of the same faces over and again, and I could seldom count more than 4 thousand persons on normal darshan days, even in the 1990s. Remark: See the official Sanathana Sarathi Nov-Dec. 1995 - photo of the 70th birthday crowd in the Hillview Stadium. The stadium contained virtually everyone in the entire area at the time it was taken (I left early and so saw how few people were left in Puttaparthi village, while the ashram was nearly deserted). If one compares this to a photo of this year with two million pilgrims at Mecca, (eg. such as was distributed by Reuters around 20/2/02), one appreciates that the Prashanthi crowd is around 1/10 of that number. No panoramic photos of the 70th birthday crowds show no more than ca. 200 thousand people.

Further, anyone who follows the news on TV could perhaps recall that the Pope's send-off from Poland in August, 2002 was attended by an official count of three million people. All could very easily see that the absolutely gigantic crowd this makes - which could then only be seen in part on the screen - far, far exceeded the number of people in the Hillview Stadium for SB's biggest birthday yet, the 70th, which was much photographed to give a sense of a multitude.